Coronavirus Information på dansk / Information in English

STUDIE: Fjernelse af mandler og polypper er forbundet med luftvejssygdomme, allergier og infektioner – Department of Biology - University of Copenhagen

7 June 2018

STUDIE: Fjernelse af mandler og polypper er forbundet med luftvejssygdomme, allergier og infektioner

Helbredsdata fra over en million danske børn har dannet grundlag for et studie fra Københavns Universitet, som bl.a. påviser at risikoen for nogle luftvejssygdomme senere i livet forhøjes betragteligt, hvis mandlerne er fjernet. 

Et omfattende studie fra evolutionsbiologer på Biologisk Institut på Københavns Universitet, Universitet af Melbourne og Yale Universitet viser, at de, der har fået fjernet deres mandler og polypper i barndommen har øget risiko for at udvikle luftvejssygdomme, allergier og infektionssygdomme senere i livet. 

Forskerne har analyseret helbredsdata fra næsten 1.2 millioner danske børn født imellem 1979 og 1999 og frem til de var mindst 10 år gamle, og op til de blev 30 år. 

Ud af de 1.2 millioner børn havde over 60.000 af dem fået fjernet mandler, polypper eller begge dele før 9-års alderen. Hos denne gruppe opdagede forskerne en signifikant højere risiko for at blive ramt af sygdomme som astma, lungebetændelse, kronisk obstruktiv lungesygdom og andre luftvejsinfektioner sammenlignet med dem, som stadig havde deres mandler. 

”Vi fandt især en markant forbindelse mellem at have fået fjernet mandler eller polypper og senere sygdom i de øvre luftveje,” siger professor Jacobus Boomsma fra Biologisk Institut på Københavns Universitet. 

Mandlerne er ikke opstået tilfældigt Mandlerne og polypperne spiller en rolle i kroppens immunsystem og deltager i produktionen af hvide blodlegemer. De har bl.a. til opgave at overvåge de ting, der passerer ned igennem halsen og ’træner’ tilsyneladende også barnets immunsystem. 

”I vores forskning arbejder vi altid ud fra evolutionære forudsætninger – i dette tilfælde at immunorganerne rundt omkring luftvejene ikke er opstået tilfældigt, men repræsenterer en nyttig biologisk tilpasning. Derfor er det rimeligt at spørge om deres fjernelse har konsekvenser på langt sigt,” siger Jacobus Boomsma 

Også risiko for at udvikle lungebetændelse og astma senere i livet, ser ud til at have en sammenhæng med fjernelsen af mandler og polypper ifølge studiet. Allergiske sygdomme i næse og øjne forekom også langt hyppigere. 

”Det store danske datamateriale giver unikke muligheder for at kigge på totalsammenhænge, fordi man kan tage højde for en række andre helbredsfaktorer og socioøkonomiske forskelle mellem familier, som giver mere præcise resultater, ” tilføjer Jacobus Boomsma. 

Operationer giver blandede resultater på sigt I studiet kiggede forskerne også nærmere på, om fjernelse af mandler og polypper havde nogen egentlig effekt på de lidelser, som de skulle behandle, og her fandt de blandede resultater. 

”Fjernelse af polypper giver ifølge vores studie en lidt mindre risiko for søvnlidelser og halsbetændelse, men risikoen for at få mellemørebetændelse blev derimod højere, så de langsigtede fordele er uklare,” forklarer Jacobus Boomsma. 

Artiklen lægger vægt på at de mulige langtidseffekter af fjernelse af mandler og polypper ikke har været dokumenteret før og bør give anledning til fornyet diskussion i de tilfælde hvor ikke-kirurgisk behandling af børn med problemer med vejrtrækning, bihulebetændelse og mellemørebetændelse er mulig. 

Forskerne påpeger, at der kan være lægefaglige grunde til at fjerne mandler eller polypper, men også at konklusionerne af registerstudiet er klare og bør indgå i den samlede, individuelle vurdering. 

”Vi mener at vores resultater er solide. Ikke mindst fordi vi kunne rense datamaterialet for hele 18 andre faktorer, som kunne spille ind. Men vi kunne godt have ønsket os at korrigere også for rygning og der manglede registrene information. Andre nordiske lande ligger inde med lignende data for deres befolkninger igennem ca. 30 år, så tilsvarende analyser dér ville have stor interesse,” siger Jacobus Boomsma. 

Faktaboks: 

Hovedresultater fra studiet 

- Næsten 3 gange forhøjet relativ risiko for sygdomme i det øvre luftvejssystem efter mandlerne er fjernet, svarende til næsten 19% forhøjet absolut risiko for disse sygdomme indtil man fylder 30, sådan at hver femte operation producerer en utilsigtede diagnose. Tilsvarende tal for polypfjernelse er næsten en fordoblet relativ risiko svarende til et næsten 11% forhøjet absolut risiko og en utilsigtede diagnose for hver 9. operation. 

- Sygdomme med forhøjede risici som viser sig mindst én gang for hver 50 operationer inkluderede astma og en større gruppe af almene infektionssygdomme, såsom lungebetændelse 

- Betragtelige forhøjelser af relativ risiko kom frem for sjældne sygdomme som kronisk obstruktiv lungesygdom og allergiske øjnesygdomme. 

- Lavere men statistisk signifikante relative risiko forhøjelser for ca. ¾ af alle 28 sygdomme som var inkluderet i studiet. 

- En overordnede indtryk at der muligvis er mange forskellige konsekvenser af disse børneoperationer for folks almene helbred senere i livet, som man kun kan opdage med et rigtigt stort datamateriale. 

Metode Studiet anvender danske registerdata fra 1979-2009 fra ca. 1,2 millioner børn. Studiet har set på tre operationstyper: Mandler, polypper og begge på en gang. I alt ca. 60.000 personer. Forskerne har registreret 28 forskellige sygdomme senere i livet. Forventeligt var sygdommene både 

immunitetsrelaterede sygdomme, mens også andre sygdomme som burde være uafhængig at disse barndomsindgreb. 

De statistiske beregninger producerede estimater for både relative risici og absolutte risici. En stor forhøjelse af relativ risiko giver kun en begrænset forhøjelse af absolut risiko hvis vi taler om en sjælden sygdom. Omvendt giver en begrænset forhøjelse af relativ risiko en betragteligt forhøjet absolut risiko for almene sygdomme som rammer mange. Forskere afledte derfor for hver sygdom den klinisk mest praktiske målestok, som er det antal børneoperationer der skal fortages før man statistisk finder det første tilfælde af en utilsigtet diagnose senere i livet.